Omnisportvereniging Hirundo Lage Zwaluwe

SV HIRUNDO

Welkom


                   LET OP GEWIJZIGDE DATUM.


            Welkom op de site van Sportvereniging Hirundo.

.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. HIRUNDO


Datum: 3-11-2021
Locatie: Sporthal Rietgors
Tijd: 20:00 uur


Agenda
2021.10.01 Opening en vaststelling agenda
2021.10.02 Ingekomen stukken en mededelingen
2021.10.03 Notulen algemene ledenvergadering 06 oktober 2020
2021.10.04 Jaarverslag secretaris
2021.10.05 Financieel jaarverslag 2020-2021
2021.10.06 Verslag kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2020-2021
2021.10.07 Benoeming leden kascontrolecommissie
2021.10.08 Begroting 2021-2022
2021.10.09 Vaststelling contributie
2021.10.10 Verkiezing leden stemcommissie
2021.10.11 Verkiezing bestuursleden:
John Schonk (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar
Geïnteresseerden en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.
2021.10.12 Rondvraag
2021.10.13 Sluiting


Uitleg Stemrecht
Het stemrecht is als volgt geregeld:
 Leden t/m 14 jr., hebben persoonlijk geen stemrecht
 Leden van 15, 16 en 17 hebben persoonlijk stemrecht behoudens ten aanzien van financiële
aangelegenheden. Voor zover het stemrecht niet kan worden uitgeoefend komt het stemrecht toe aan de
wettelijk vertegenwoordiger van het lid.
 Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder, met
dien verstande, dat een lid slechts voor één ander lid een stem kan uitbrengen.
 Begunstigers cq. donateurs hebben geen stemrecht.

        

                           PRIVACY VERKLARING AVG

      (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)          


          Voor meer informatie over de AVG, zie link rechts onder.

   


Wilt u lid worden van SV Hirundo, dan kan dit door middel van onderstaand inschrijfformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de

betreffende secretaris van de afdeling waar u lid wilt worden.


Inschrijfformulier


Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de betreffende afdeling.


Kijk op de link nieuws voor: meer informatie over SV HirundoZwaluws Zomerfestijn in samenwerking met Alliance

klik op de afbeelding om naar de site van het Zomerfestijn te gaan